Celami Stowarzyszenia są:

 1. rozpowszechnianie ekologicznych form uprawy owoców, warzyw oraz ich przetwórstwa:
 2. propagowanie ekologicznych owoców, warzyw oraz produkowanych przez członków Stowarzyszenia oraz rezultatów ich przetwórstwa;
 3. propagowania i podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego;
 4. koordynowanie kontaktów handlowych członków Stowarzyszenia z nabywcami owoców, warzyw oraz ich przetworów produkowanych przez członków Stowarzyszenia;
 5. stworzenie i propagowanie marki ekologicznych owoców, warzyw oraz ich przetworów;
 6. reprezentacja Stowarzyszenia i jego członków na targach, sympozjach, konferencjach, itp;
 7. wsparcie członków Stowarzyszenia w kontaktach z organami administracji, podmiotami certyfikującymi i organami kontroli;
 8. prowadzenie edukacji ekologicznej członków Stowarzyszenia, w tym organizacja wyjazdów studyjnych, szkoleń i warsztatów;
 9. prowadzenie edukacji, w tym edukacji ekologicznej, wszelkich grup wiekowych, społecznych i zawodowych;
 10. popularyzowanie idei szeroko rozumianej ekologii, w tym ekologicznych upraw owoców, i warzyw;
 11. wspieranie i kreowanie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych opartych na działaniach proekologicznych;
 12. wspieranie społecznej, ekologicznej aktywności obywateli;
 13. podejmowanie, organizowanie oraz wspieranie inicjatyw i działań na rzecz ochrony upraw ekologicznych;
 14. podejmowanie działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 15. realizowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej;
 16. podejmowanie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa;
 17. działania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu;
 18. wspieranie szeroko rozumianej społecznej aktywności obywateli;
 19. realizowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i edukacji, w tym edukacji ekologicznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 20. organizowanie pomocy prawnej dla członków Stowarzyszenia;

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. doradztwo, szkolenia i wydawnictwa dla członków Stowarzyszenia oraz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych zainteresowanych ekologiczną uprawą owoców, warzyw oraz ich przetwórstwem;
 2. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów, wyjazdów, warsztatów i prelekcji;
 3. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz oraz wszelkiego rodzaju osób, instytucji i podmiotów gospodarczych;
 4. tworzenie i rejestrację znaków towarowych dla celów promocji ekologicznej produkcji owoców, warzyw, oraz ich przetwórstwa;
 5. podejmowanie aktywności w sieci Internet, w tym tworzenie dedykowanych stron internetowych dla potrzeb członków Stowarzyszenia;
 6. prowadzenie wszelkiego rodzaju działań na rzecz oświaty i promocji ekologicznej produkcji owoców, warzyw, oraz ich przetwórstwa;
 7. podejmowanie współpracy z osobami i instytucjami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi i międzynarodowymi, w zakresie gromadzenia i wymiany doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska, ekologicznej produkcji owoców, warzyw oraz ich przetwórstwa oraz tworzenia dla nich rynku zbytu;
 8. podejmowania wszelkich działań zmierzających do popularyzowania zasad ekologicznej produkcji owoców, warzyw oraz ich przetwórstwa.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Do pobrania:

Statut Stowarzyszenia Polskich Sadowników Ekologicznych Polski EKOOWOC